POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWE

www.Chemopak.sklep.pl
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
  www.chemopak.sklep.pl jest Chemopak Jan Mikuła z siedzibą w Polsce, ul.Brzestowa 2 34-116
  Spytkowice, zarejestrowana pod numerem NIP 676-102-30-41 , REGON: 350850871, zwany
  dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. &2
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 4. PRZETWARZANIE I PODSTAWA PRAWNA.
  Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.chemopak.sklep.pl w
  przypadku:
  składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
 5. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
  – Imię i nazwisko,
  – Adres,
  – Adres e-mail,
  – Numer telefonu,
 6. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
  przez Administratora:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
  jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
  okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
  zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
  wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat
  dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres
  IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
  domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
  i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
  Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
  Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją
  profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji
  bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 11. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
  których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  § 3
  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
 12. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
  Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
  w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora
  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
  określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 13. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego (EOG).
  § 4
  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
  b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  f) Sprzeciw – art. 21 RODO
  g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 16. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość
  e-mail na adres: chemopak.sklep@gmail.com
 17. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
  Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
  w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
  lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
  w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 18. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
  której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  § 5
  PLIKI “COOKIES”
 19. Strona Administratora używa plików cookies.
 20. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
  internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin strony internetowej.
 21. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
 22. sesyjne oraz stałe.
  a) Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b) Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  przez Usługobiorcę.
 23. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
  Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
  strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany,
  oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie
  rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
  korzystania ze strony.
 24. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
  danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
  cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 25. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego
  komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
  możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).
  § 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 26. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
  danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
  szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
  przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
  zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 27. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
  elektroniczną.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
  RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


BACK TO TOP
0